พันธุ์มันสำปะหลัง

ห้วยบง 80
มันสำปะหลังพันธุ์ “ห้วยบง 80″ เป็นมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ที่พัฒนามาโดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทยกับ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พันธุ์ห้วยบง 80 เป็นชื่อพันธุ์แสดงถึง

80     เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ห้วยบง     แสดงถึงที่ตั้งของสถาบันพัฒนามันสำปะหลัง ภายใต้มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ที่ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ประวัติ
เป็นลูกผสมระหว่างพันธุ์ระยอง 5 และพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ณ สถานีวิจัยศรีราชา จ.ชลบุรี ในปี 2535 โดยมีขั้นตอนการคัดเลือกและทดสอบ ดังนี้
พ.ศ. 2535-2537     ทำการปลูกคัดเลือกเหลือ 204 สายพันธุ์
พ.ศ. 2538-2541     ปลูกเปรียบเทียบพันธุ์เบื้องต้น เปรีบบเทียบในท้องถิ่น
พ.ศ. 2542-2549     ปลูกเปรียบเทียบในท้องถิ่นและในไร่เกษตรกร รวมทั้งหมด
70 แปลง ทดลองใน 10 จังหวัด

ลักษณะเด่น
เป็นพันธุ์ที่มีแป้ง เฉลี่ยสูงถึง 27.3%  ซึ่งสูงกว่าพันธุ์ KU50 และ HB60 ผลผลิตหัวสดใกล้เคียงกับพันธุ์ HB60 แต่สูงกว่า KU50   มีลักษณทรงต้นสูง แตกกิ่งน้อย เหมาะกับการใช้แปรรูปทำมันเส้น แป้ง และเอทานอล

ยอดสีเขียวอ่อน สีเปลือกหัว น้ำตาลอ่อน

ข้อแนะนำในการปลูก

มัน สำปะหลังพันธุ์ “ห้วยบง 80″ เป็นมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ เมื่อได้รับพ้นธุ์ห้วยบง 80 นี้แล้ว ก่อนขยายปลูกเป็นจำนวนมาก ควรจะทดลอง ปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ดีพันธุ์ อื่นที่ใช้อยู่ เช่น ผลผลิต หรือล้กษณะอื่น ๆ ของพันธุ์จนพอใจ

ลักษณะของสายพันธุ์นี้จะ แตกกิ่งน้อยและลำต้นต่อนข้างจะตรงมากกว่าพันธุ์ห้วยบง 60 และพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ทำให้สะดวกต่อการตัดเก็บท่อนพันธุ์และสามารถเพิ่ม จำนวนต้นปลูกต่อไร่ให้สูงขึ้นได้ (ถี่ขึ้น)

นอกจาก นั้น การที่จะปลูกให้ได้ผลผลิตสูงควรใส่ปุ๋ยสูตร 15-7-18 หรือสูตร 16-8-16 หรือ 15-15-15 อัตรา 25-50 กิโลกรัม/ไร่ หลังปลูก 1-2 เดือน (ในขณะที่ดินมีความ ชื้น) หรือใสุ่ปุ๋ยคอก อัตรา 500-1,000 กิดลกรัม/ไร่ หว่านก่อนพรวนดินปลูก และไม่ควร เก็บเกี่ยวมันฯ อายุน้อยกว่า 10 เดือน

ห้วยบง 60

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง “ห้วยบง 60″ แก่ผู้แทนสมาคมมันสำปะหลัง

สมเด็จพระเทพรัจนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานชื่อพันธุ์ “ห้วยบง 60 ”
ห้วยบง  หมายถึง  ที่ตั้งสถานที่หลักในการพัฒนาพันธุ์ คือ สถาบันพัฒนา มันสำปะหลัง ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด  จ.นครราชสีมา
60   หมายถึง      การครบรอบ 60 ปี ของการสถาปนามหาวิทยาลัย  เกษตรศาสตร์

ประวัติความเป็นมา
มันสำปะหลังพันธุ์ห้วยบง 60 เป็นผลงานร่่วมพัฒนากว่า 10 ปี ระหว่าง มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์กับมูลนิธิสถาบันฯ เป็นลูกผสมระหว่างพันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 กับพันธุ์ระยอง 5 ในปี 2534 และได้ทำการคัดเลือก ทดสอบ เปรียบเทียบพันธุ์ จนถึงปี 2544 ได้รับรองพันธุ์เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2548

ลักษณะเด่น
เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 5.7 ตัน/ไร่ และปริมาณแป้งสูง เฉลี่ยแป้งในหัวสด 25.5% แป้งมีความหนืดสูง เหมาะสำหรับนำไปใช้กับอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้หลายชนิด ท่อนพันธุ์ แข็งแรง เปอร์เซนต์ความงอกและความอยู่รอดสูง ต้านทานโรคใบจุดปานกลาง

ข้อเสนอแนะในการปลูกพันธุ์ “ห้วยบง 60″
1. ควรทดสอบปลูกเปรียบเทียบกับพันธุ์ดีอื่น ๆ ที่ปลูกอยู่ หากได้ผลพอใจจึงปลูกขยาย พันธุ์นี้ในปีต่อไป
2. ควรเก็บเกี่ยวเมื่ออายุไม่น้อยกว่า 10 เดือน
3. การปลูกมันสำปะหลังให้ได้ผลผลิตสูง ควรเอาใจใส่ตั้งแตใน่เบื้องต้น โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการคัดเลือกท่อนพันธุ์ที่จะปลูกควรเลือกท่อนพันธุ์ที่มีอายุ 8 – 14 เดือน และมีความ อุตมสมบูรณ์โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 2 ซม. และควรใช้เฉพาะส่วนกลางของ ลำต้น ไม่ควรใช้กิ่งหรือโคนปลูก
4. การปลูกมันสำปะหลัง หากสามารถปลูกให้มีความอยู่รอดได้สูง โอกาสที่จะได้รับ ผลผลิตสูงก็มีมากตามไปด้วย
5. พันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ “ห้วยบง 60″ ที่ได้รับไป ควรปลูกภายใน 15 วัน
6. หากจำเป็นต้องเก็บต้นพันธุ์ไว้ ควรวางกองไว้กลางแจ้ง ให้ส่วนโคนของต้นพันธุ์ สัมผัสผิวดินหรือพูนดินกลบโคนต้นรอบกอง แต่ไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 30 วัน
7. การเก็บรักษาท่อนพันธุ์แต่ละปี ไม่ควรขุดเก็บเกี่ยวมันฯในแปลงทั้งหมด แต่ควร เหลือต้นพันธุ์ไว้ (ไม่ขุด) ให้มีจำนวนต้นพันธุ์ที่เพียงพอกับการปลูกในพื้นที่ เมื่อเตรียมดิน พร้อมแล้ว จึงตัดต้นที่เหลือไว้ปลูก

ลำต้น สีลำต้นมีสีเขียวเงิน สีของเนื้อหัว สีขาว

เกษตรศาสตร์ 50

ประวัติความเป็นมา
เป็นผลงานการวิจัยร่วม กันของนักวิจัย 3 หน่วยงาน คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมวิชาการเกษตร และศูนย์เกษตรเขตร้อนนานาชาติ (CIAT) พันธุ์นี้เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่าง พันธุ์ระยอง 1 (พันธุ์พื้นเมือง) กับพันธุ์ระยอง 90 และเนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2536 จึงตั้งชื่อพันธุ์นี้ว่า “เกษตรศาสตร์ 50″

ลักษณะเด่น
เป็น พันธุ์ที่ให้ผลผลิตหัวสด และเปอร์เซนต์แป้งสูง จึงเป็นพันธุ์ที่ต้องการของเกษตรกร และโรงงานแปรรูปมันสำปะหลัง สามารถปลูกได้ทั่วประเทศ งอกดี ลำต้นสูงใหญ่ หัวดก และหัวมีลักษณะเป็นกลุ่ม สามารถเก็บเกี่ยวสะดวกโดยแรงงานคนเครื่องขุด

พันธุ์ระยอง


ระยอง 1
ระยอง 3
ระยอง 5
ระยอง 60
ระยอง 90
ระยอง 72
You can leave a response, or trackback from your own site.